Algemene Voorwaarden OnePlus Back Cover Protection Plan oktober 2019

Een vaste polisperiode van twaalf (12) maanden is van toepassing. Uiterlijk 3 maanden voordat de vaste periode verstrijkt, ontvangt u een beëindiging van de verzekeraar, tenzij de polis eerder werd beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze polis.

 1. Belangrijke informatie

  Als uw Back cover per ongeluk beschadigd is geraakt tijdens de verzekerde periode dan zal Atlas Insurance
  PCC Limited vanuit haar Gemini Cell (“Atlas Gemini”), met inachtneming van de volgende definities, uitsluitingen en
  voorwaarden, naar eigen inzicht uw Back cover laten repareren of vervangen door een vervangend Back cover met
  gelijkwaardige functionaliteit. Een vervangend Back cover kan zowel nieuw als gereviseerd zijn.

 2. Waar en wanneer

  Uw Back cover is gedekt gedurende de hele verzekerde periode, zowel in het land waar u woont, welke vermeldt
  staat op uw polisblad, als wanneer u het verzekerde apparatuur tijdelijk mee naar het buitenland neemt.

 3. Definities (in alfabetische volgorde):

  1. Aankoopprijs betekent:
   de aankoopwaarde van de Verzekerde Apparatuur, inclusief BTW maar exclusief
   eventuele kortingen verleend door de verkoper, zoals vermeld op uw polisblad.
  2. Administrator betekent:
   Aftersales Group B.V. is een besloten vennootschap en gevestigd te Achter de Tolbrug
   151, 5211 SM, ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Aftersales Group B.V is een erkende verzekeringstussenpersoon in
   Nederland, geautoriseerd en gereguleerd door de AFM met registratienummer 12042867. De Administrator kan
   (een deel van zijn) verantwoordelijkheden uitbesteden aan geselecteerde (lokale) derde partijen.
  3. Apparatuur betekent:
   de OnePlus mobiele telefoon, welke op basis van het IMEI-nummer of serienummer uiterlijk
   binnen 14 dagen na aankoop als nieuw is geregistreerd bij de administrateur om deze OnePlus Screen Damage
   Protection Plan verzekering af te sluiten.
  4. Derde(n) betekent:
   Elke andere persoon dan de verzekerde, zijn/haar echtgeno(o)te of partner, zijn
   ascendenten of descendenten, zijn/haar vertegenwoordigers indien de verzekerde een rechtspersoon is, als ook
   iedere andere persoon die geen toestemming van de verzekerde had om de verzekerde apparatuur te
   gebruiken.
  5. Back cover betekent:
   de originele back cover die hoort bij en is bevestigd aan uw apparatuur.
  6. Nalatigheid betekent:
   verzuim om de zorg uit te oefenen die een redelijk verstandig persoon in soortgelijke
   omstandigheden zou uitoefenen.
  7. Onbeheerd betekent:
   wanneer u, of een andere persoon ouder dan 18 jaar waaraan u uw apparatuur heeft
   toevertrouwd, niet het volle zicht hebt op uw verzekerde apparatuur of niet in een positie bent om te
   voorkomen dat onbevoegden uw verzekerde apparatuur wegnemen.
  8. OnePlus betekent:
   BBK Electronics Corporation, een Chinees elektronicabedrijf dat de exclusieve rechten
   bezit van het merk OnePlus, inclusief zijn dochterondernemingen en officiële lokale vertegenwoordigers.
  9. Ongeval schade/schade betekent:
   schade als gevolg van een plotseling van buitenaf op uw Back cover
   inwerkende gebeurtenis met als gevolg val-, stoot- en/of vochtschade, waardoor uw Back cover niet meer
   correct en volledig functioneert, inclusief schade toegebracht door derden zonder uw toestemming.
   toestemming.
  10. Terrorisme betekent:
   iedere handeling, inclusief maar niet beperkt tot, het gebruik van geweld of de dreiging
   met geweld, van een persoon of groep van personen die alleen handelen of handelen namens of in verband
   met enige organisatie of regering die zich committeert aan politieke, religieuze, ideologische of soortgelijke
   doeleinden, met als doelstelling om een regering te beïnvloeden of om de bevolking of een deel van de
   bevolking angst aan te jagen.
  11. Vervangende Back cover betekent:
   Een scherm die door de verzekeraar wordt uitgekeerd ter vervanging van
   uw Back cover in geval van een succesvolle claim. Een vervangende Back cover is altijd nieuw of gereviseerd.
  12. Virus betekent:
   onder meer, maar niet uitsluitend, Trojan Horses, Worms of ieder ander programma of software
   dat er direct of indirect voor zorgt dat uw verzekerde apparatuur niet meer volledig functioneert.
 4. Wat wordt gedekt

  OnePlus Back Cover Damage Protection Plan biedt dekking voor:

  1. Ongeval schade –
   Uw Back cover wordt gerepareerd of vervangen door een vervangende Back cover.
  2. Wereldwijde dekking –
   De dekking geldt ook tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland.
 5. Wat wordt niet gedekt

  Atlas Gemini is niet aansprakelijk voor:

  1. Algemeen –Van toepassing op alle vormen van schade en diefstal;
   1. Kosten van een claim na de eerste succesvolle claim.
   2. Kosten ontstaan door het verlies van gebruik van uw apparatuur, kosten voor heraansluiting, abonnementskosten
    van welke aard dan ook, of enige andere kosten dan de directe kosten voor de reparatie of vervanging van uw
    Back cover.
   3. Elke vorm van diefstal of verlies van de apparatuur.
   4. Enige andere schade aan uw apparatuur anders dan schade aan uw Back cover
   5. Enige schade:
    1. op uw apparatuur die moet worden gerepareerd of vervangen, zodat de Administrator uw Back cover kan
     repareren of vervangen;
    2. op uw Back cover wanneer uw apparatuur als ‘total loss’ wordt aangeduid.
   6. Kosten waarvoor de fabrikant, leverancier of distributeur aansprakelijk is in overeenstemming met de wettelijke
    garantie verplichtingen.
  2. Schade
   1. Kleine krassen, schrammen en deuken, die de normale functionaliteit van uw Back cover niet beïnvloeden.
   2. Eventuele reparatiekosten tijdens bewerking en / of reparatie van de verzekerde apparatuur door de
    verzekerde zelf en / of door een niet door OnePLus erkend reparatiebedrijf en die hebben geleid tot het verlies
    van het recht van de verzekerde op de wettelijke garantie.
   3. Schade aan het Back cover veroorzaakt door het gebruik van inferieure onderdelen (geen nieuwe en / of geen
    originele OnePlus-onderdelen) tijdens bewerking en / of reparatie van de verzekerde apparatuur door de
    verzekerde zelf en / of door een niet door OnePlus erkend reparatiebedrijf
   4. Schade aan het Back cover die is ontstaan als gevolg van nalatigheid zoals beschreven in de definities die van
    toepassing zijn op deze algemene voorwaarden.
   5. Enige schade aan het Back cover veroorzaakt door slijtage, waardevermindering, insecten, ongedierte,
    schimmel of atmosferische of klimatologische omstandigheden.
   6. Schade aan het Back cover veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruikersinstructies, de aansluit-,
    installatie- en onderhoudsinstructies zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de fabrikant.
   7. Enige schade aan het Back cover veroorzaakt door een virus.
   8. Schade die met opzet door de verzekerde is veroorzaakt.
   9. Schade of verlies van de verzekerde apparatuur na een brand.
 6. Onze Voorwaarden

  1. Verzekeringsperiode of polis periode

   Een vaste polisperiode van twaalf (12) maanden is van toepassing. Uiterlijk 3 maanden voordat de vaste
   periode verstrijkt, ontvangt u een beëindiging van de verzekeraar, tenzij de polis eerder werd beëindigd in
   overeenstemming met de voorwaarden van deze polis, zoals beschreven bij sub h. Op voorwaarde dat de totale
   premie voor de polisperiode door de verzekeraar is geïnd,

   start de verzekering op de datum dat u zich succesvol voor deze verzekering heeft geregistreerd, op voorwaarde
   dat deze datum uiterlijk 14 kalenderdagen na de aankoop van de verzekerde apparatuur in nieuwe staat is en
   op
   voorwaarde dat het apparaat niet is beschadigd of verloren of gestolen is. De startdatum en de vaste
   verzekeringsperiode staan ​​vermeld op het polisblad.

   In het geval van een succesvolle claim, wordt uw polis automatisch beëindigd onmiddellijk nadat deze voltooid is.
   Er worden geen premies terugbetaald. De verzekeraar zal u per e-mail op de hoogte stellen van de beëindiging.

   De premie die op deze verzekering van toepassing is, wordt vooraf volledig door de verzekeraar geïnd.

  2. Wijze van uitkering

   Atlas Gemini kan naar eigen goeddunken overgaan tot:

   reparatie of vervanging van uw Back cover door een vervangende Back cover.
   – Een prijsopgave opstellen voor een extra reparatie of vervangingskosten indien de conditie van uw apparatuur
   de reparatie of vervanging van uw Back cover onmogelijk maakt zonder extra reparatie van uw apparatuur

   1. Als u akkoord bent met de prijsopgave en u heeft de extra raparatie- of vervangingskosten betaald,
    zal uw apparatuur worden gerepareerd en wordt uw Back cover gerepareerd of vervangen;
   2. Als u niet akkoord bent met de prijsopgave, wordt uw Back cover niet gerepareerd of vervangen en
    wordt uw apparatuur kosteloos aan u geretourneerd.

   Niet repareren of vervangen van uw Back cover als uw apparatuur total loss wordt verklaard.

   Het uitgekeerde bedrag zal nooit hoger zijn dan de aankoopprijs

  3. Zorgvuldig gebruik

   U bent verplicht om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw Back cover te beschermen tegen
   ongeval schade en te laten verkeren in een goede staat van onderhoud.

  4. Het niet vertellen van de waarheid

   1. Als u opzettelijk onjuiste informatie hebt verstrekt of opzettelijk informatie hebt achtergehouden waarvan u
    redelijkerwijs moet weten dat dit de risicobeoordeling door de verzekeraar kan beïnvloeden, kan de
    verzekeraar besluiten de polis te annuleren. Als uw polis op deze gronden nietig wordt verklaard, wordt er
    geen premie terugbetaald.
   2. Indien de verzekerde opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt of opzettelijk informatie heeft
    achtergehouden met betrekking tot een door de verzekerde gemelde claim, kan de verzekeraar de claim
    weigeren. Uw polis blijft geldig tot het moment dat het wordt geannuleerd door een van de twee partijen in
    overeenstemming met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
   3. Atlas Gemini heeft het recht om alle gemaakte kosten inzake een claim (inclusief onderzoeks- en
    invorderingskosten) van u terug te vorderen indien na uitkering van de claim alsnog blijkt dat de claim op
    enigerlei wijze frauduleus was.
   4. Atlas Gemini kan de politie, overheid of regelgevende instanties op de hoogte brengen van frauduleus
    handelen. Atlas Gemini kan ook de details van de frauduleuze claims met andere verzekeraars delen,
    onder meer door ze te plaatsen op een lijst van frauduleuze claims die door verzekeraars in het leven is
    geroepen om fraude te bestrijden.
  5. Het melden van een claim

   Zo snel als redelijkerwijs mogelijk na het ontdekken van ongeval schade die volgens u in aanmerking komt voor
   dekking onder uw polis moet u:

   1. In het geval van opzettelijke schade, toegebracht door een derde zonder uw toestemming, de
    administrateur en de politie (of als u in het buitenland verblijft, de lokale equivalent van de politie) binnen
    72 uur na de ontdekking op de hoogte brengen. Als de periode van 72 uur niet haalbaar is voor de
    verzekerde dient dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk alsnog gedaan te worden.
   2. De politie moet een proces verbaal opmaken, ook als u in het buitenland verblijft omdat een kopie van dit
    proces verbaal vereist is voor het beoordelen van uw claim. U kunt contact opnemen met de administrateur
    door te bellen naar +31 85 2083 289 of, als u vanuit het buitenland belt +31 85 2083 289.
   3. In geval van ongeval schade die onder uw polis valt, dient u de administrateur binnen 14 dagen na
    ontdekking van de ongeval schade op de hoogte te brengen. Indien dit niet mogelijk is binnen 14 dagen,
    dient de verzekerde dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk alsnog te melden. U kunt dit doen door de administarteur
    te bellen op +31 85 2083 289 of, als u vanuit het buitenland belt, +31 85 2083 289;
   4. Als u de schade niet meldt in overeenstemming met de bovenstaande verplichtingen, kan Atlas Gemini
    haar service verminderen tot de omvang van de geleden schade. Als Atlas Gemini frauduleuze
    bedoelingen kan aantonen, kan het de volledige claim weigeren.
   5. Het is een voorwaarde voor de aansprakelijkheid van Atlas Gemini dat uitkering van uw claim altijd
    plaatsvindt op de door Atlas Gemini aangegeven methode. Uw Back cover moet worden
    vervangen door Atlas Gemini of worden gerepareerd door een door Atlas Gemini geselecteerde
    reparateur. Als u zich hier niet aan houdt vervalt iedere aansprakelijkheid van Atlas Gemini.
   6. U kan worden gevraagd om een aanvraagformulier in te vullen of aanvullende informatie inzake uw claim
    te verstrekken. Indien u hier niet aan mee werkt kan dit de beoordeling van uw claim vertragen.
  6. Uw leeftijd en waar u woont

   U moet minstens 18 jaar oud zijn op het moment van de aankoop van uw polis en tijdens de polisperiode
   woonachtig zijn in het land zoals vermeld op uw polisblad.

  7. Wijziging van verzekerde apparatuur of andere geregistreerde gegevens

   Verzekerde is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aan administrateur doorgeven van wijzigingen van de
   gegevens op basis waarvan deze polis tot stand is gekomen, zoals het adres en e-mailadres van de verzekerde.
   Wijziging van de apparatuur is alleen dan mogelijk indien de apparatuur nieuw is van hetzelfde OnePlus-model
   en -type is, naar behoren functionerend en onbeschadigd is en de wijziging binnen 7 dagen, na aanschafdatum
   aan Atlas Gemini is doorgegeven d.m.v. een e-mail naar eu_support@servify.tech. Atlas Gemini behoudt zich
   het recht voor om een verzoek in te dienen een diagnostische controle van het Back cover van de nieuwe
   apparatuur. Atlas Gemini is niet aansprakelijk voor de kosten voor het repareren of vervangen van een Back
   cover anders dan he Back cover van de geregistreerde apparatuur.

  8. Annuleren van uw polis

   U heeft het recht om uw polis te annuleren binnen 14 dagen na:

  9. (1) De dag dat u geinformeerd bent dat uw polis is gestart of;
  10. (2) De dag waarop u de volledige algemene voorwaarden van uw polis heeft ontvangen. Na ontvangst
   van uw verzoek tot annulering, zal reeds betaalde premie voor de verzekerinsgperiode aan u worden
   geretourneerd.
  11. Wijzigingen van uw polis

   Atlas Gemini kan de algemene voorwaarden van uw polis op elk moment wijzigen voor zover deze geen
   materiële gevolgen hebben op de verzekerde volgens de criteria van redelijkheid en billijkheid. Aanzienlijke
   wijzigingen in de algemene voorwaarden van uw polis, imet inbegrip van maar niet beperkt tot de premie, eigen
   risico, claim procedures of recht tot annulering voor toekomstige verzekerde perioden, kunnen alleen door Atlas
   Gemini worden doorgevoerd nadat de polishouder akkoord is gegaan met de gewijzigde polis voorwaarden.

   In het geval van substantiële wijzigingen in de algemene voorwaarden van uw polis, heeft u het recht om de
   polis te annuleren binnen drie (3) maanden na ontvangst van de aangekondigde wijziging. Dergelijke
   wijzigingen moeten ten minste drie maanden voordat ze van kracht worden door de Verzekeraar worden
   aangekondigd.

   Als u in dat geval besluit de polis te annuleren, zal de verzekeraar de vooraf betaalde premies voor de
   resterende verzekeringsperiode terugbetalen.

  12. Wat te doen als u niet tevreden bent met Atlas Gemini

   Atlas Gemini zal al het mogelijke doen om u van een perfecte, professionele en betrouwbare service te voorzien.
   Indien u

   onverhoopt een klacht heeft over deze service kunt u deze altijd bij ons melden. In dat geval adviseren wij u om de
   klacht te mendel bij Aftersales Group BV, die handelt in naam van Atlas Gemini

   als administrateur van de polis. U kunt opnemen met Aftersales Group via de telefoon op +31-(0)20-797 1716, of
   per e-mail naar eu_support@servify.tech.

   Het postadres van Aftersales Group is:

   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch
   Nederland

   De administrateur zal proberen om uw klacht of probleem binnen 24 uur op te lossen. Als dit niet mogelijk is zullen
   zij uw klacht bevestigen binnen 5 werkdagen na ontvangst en zorgen voor een definitief antwoord binnen 2 weken.

   In het onwaarschijnlijke geval dat de reactie van de administrateur onbevredigend wordt gevonden, kan de klacht
   worden gemeld aan Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021,
   Malta.

   Als na inschakeling van deze instanties uw klacht nog immer onbevredigend is verholpen dan kunt u de
   volgende organisatie vragen de zaak te herzien: De Arbiter voor Financiële Diensten, 1e Verdieping, St
   Calcedoniusplein,

   Floriana FRN 1530, Malta, Tel +356 21249245 (overzeese belkosten van toepassing),
   E-mail: klacht.info@financialarbiter.org.mt;

   Web: www.financialarbiter.org.mt.

   Het kantoor van de Arbiter verwacht dat u een definitief schriftelijk antwoord van Atlas Gemini krijgt voordat zij
   uw zaak kunnen accepteren. Houdt u er dus rekening mee dat u dit eerst in bezit moet hebben voordat u de
   Arbiter kunt benaderen.

   De Europese Commissie heeft een online geschillencommissie voor
   consumenten die een klacht hebben over een product of dienst die online is aangeschaft. Als u ervoor kiest om
   uw klacht op deze wijze in te dienen, wordt deze doorgestuurd naar een onafhankelijke klachtenorganisatie die
   de zaak uiteindelijk volledig online zal behandelen en komt binnen 90 dagen zal reageren. Het webadres voor
   deze online geschillencommissie is: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Gelieve ook altijd ons e-mailadres
   eu_support@servify.tech te vermelden. Houd er rekening meer dat deze onafhankelijke klachtenorganisatie uw
   klacht alleen in behandeling kan nemen, nadat wij de gelegenheid hebben gekregen om tot een oplossing te
   komen.

   Bovenstaande klachtenprocedure heeft geen invloed op uw recht om uw klacht in te dienen bij een bevoegde
   Nederlandse rechtbank en gerechtshof.

  13. Behoeften en wensen

   Uw verzekering voldoet aan de behoeften en wensen van een persoon die zijn of haar Back cover wenst te
   beschermen tegen het risico beschadiging.

  14. Uw verzekeraar en de aansprakelijkheid clausule

   Deze verzekering wordt onderschreven door Atlas Insurance PCC Limited, vanuit haar Gemini Cell (“Atlas
   Gemini”).

   Atlas Insurance PCC Ltd is een vennootschap naar Maltese wetgeving met maatschappelijke zetel te 47-50 Ta
   ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC is geautoriseerd door de Maltese Financial
   Services Authority, Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, Tel .: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/
   (C5601).

   Voor deze verzekering, handelt Atlas vanuit haar Gemini Cell, een beschermde cel die is opgericht binnen de
   geldende Protected Cell Company regelgeving en eigendom is van Aftersales Group BV. Atlas Insurance PCC
   Limited is gevestigd op 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Atlas kan één of meer beschermde cellen creëren ten behoeve van het scheiden en beschermen van cellulaire
   activa (kapitaal). De activa van de Gemini Cell zijn dan beschermd tegen de verplichtingen en verliezen van de
   andere Atlas cellen en van die van het kernactiviteiten van Atlas zelf. Door acceptatie van deze algemene
   voorwaarden gaat u akkoord:

   1. dat u slechts recht heeft om een claim onder deze verzekering te maken; en
   2. dat uw rechten en aanspraken die voortkomen uit deze polis in de eerste plaats worden afgewikkeld uit de activa van Gemini Cell die beschikbaar zijn voor de afwikkeling van claims op het moment dat uw aanspraak op
    Atlas Gemini is aangemeld; en
   3. dat alleen in het geval dat de activa van Gemini Cell’s zijn uitgeput, Atlas’ niet-cellulaire activa worden gebruikt
    om eventuele verplichtingen van de Gemini Cell te voldoen; en
   4. dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op de activa van een andere beschermde Cel van Atlas

   Op deze manier wordt het kapitaal van uw verzekeraar Atlas Gemini te allen tijde beschermt tegen mogelijke
   tekorten bij de kernactiviteiten van Atlas of bij één van de andere beschermde cellen. Omgekeerd, in het
   onwaarschijnlijke geval van een tekort bij Atlas Gemini, wordt continuïteit secundair gewaarborgd door de niet-
   cellulaire activa van Atlas.

   Door het aangaan van deze verzekering, erkent en aanvaardt u dat deze verzekering wordt onderschreven
   vanuit Atlas Gemini en dat u zich bewust bent van de bepalingen van het PCC Regulations zoals hierboven
   vermeld, die gelden voor Atlas Insurance PCC Limited en de Atlas Gemini Cell. Verder gaat u er mee akkoord
   dat deze clausule (l.) van de algemene voorwaarden valt onder het Maltezer recht en dat enig geschil ten
   aanzien van deze clausule moet worden voorgelegd aan het Maltezer gerechtshof. U garandeert dat u vrij bent
   in de recht- en forum keuze ten aanzien van geschillen die voortkomen uit deze clausule van uw polis. Uw
   acceptatie van deze clausule en uw vrijheid van recht- en forum keuze ten aanzien van geschillen die
   voortkomen uit deze clausule zijn van substantieel belang voor Atlas bij het tot stand komen van deze polis.

   Deze verzekering wordt aangeboden door Aftersales Group BV die handelt in opdracht van Atlas Gemini.
   Aftersales Group BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel
   te Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ‘s-Hertogenbosch, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
   onder nummer 55498833, en is een erkende verzekeringstussenpersoon in Nederland, geautoriseerd en
   gereguleerd door de AFM met registratienummer 12042867.

  15. Communicatie

   Alle communicatie tussen u en Atlas Gemini en/of administrateur enerzijds verloopt via e-mail. Atlas Gemini
   en/of de administrateur maken hiertoe gebruik van het e-mailadres of het post adres dat door u is verstrekt
   tijdens de registratie van de polis. Ons e-mail adres is: eu_support@servify.tech en ons telefoonnummer is
   +31 85 2083 289.

  16. Uw rechten

   Uw rechten als klant om juridische stappen te ondernemen blijven onaangetast door het bestaan of het gebruik
   van genoemde klachtenprocedures.

  17. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

   Atlas Gemini is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens die door ons worden opgeslagen. Atlas
   Gemini en de administrateur (wij) zullen de informatie die door u wordt verstrekt alleen gebruiken voor de
   registratie van uw polis en mogelijk tijdens het melden van een claim voor polis administratie, klantenservice,
   claimafhandeling en fraudepreventie, waaronder het delen van gegevens aan andere verzekeraars en
   regelgevende instanties om uw gegevens te verifieren op basis van gegevens van derden waartoe we wettelijke
   toegang hebben. Voor deze doeleinden kunnen we gegevens bekendmaken aan onze aan
   dochterondernemingen, service providers, agenten en leveranciers.

   U bevestigt hierbij dat indien u gegevens van een andere persoon heeft verstrekt in verband met de registratie en
   uitvoering van deze polis dat deze andere persoon u heeft benoemd om namens deze persoon op te treden en
   dat deze persoon heeft ingestemd met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
   U stemt er ook mee in om mededelingen omtrent de bescherming van deze gegevens namens deze persoon te
   ontvangen van Atlas Gemini.

   We bewaren uw gegevens alleen voor de periode die nodig is om aan al onze verplichtingen, die voortvloeien uit
   deze polis, te voldoen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist is.

   U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en Atlas Gemini te verzoeken de betreffende
   informatie bij te werken of te corrigeren of om deze persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen als
   deze niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden. U kunt deze en andere rechten die
   voortvloeien uit het privacybeleid van Atlas Gemini uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor
   gegevensbescherming. U kunt uw verzoek per brief sturen naar: De functionaris voor gegevensbescherming,
   Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta of per e-mail naar
   dpo@atlas.com.mt. Houd er echter rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie kan worden vrijgesteld van
   dergelijke verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering op basis van de EU AVG en / of andere toepasselijke
   wet- en regelgeving.

   Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Atlas Gemini niet in
   overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht
   indienen bij Atlas Gemini en / of het kantoor van de Information and Data Protection Commissioner d.m.v.
   volgende link.

   https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.
   Raadpleeg https://www.atlas.com.mt / legal / data protection / als u ons volledige privacybeleid wilt inzien om een
   beter inzicht te krijgen in hoe wij uw gegevens beheren. Houd er rekening mee dat ons beleid onderworpen is aan
   incidentele wijzigingen om te blijven voldoen aan veranderende wetten, voorschriften en richtlijnen voor
   gegevensbescherming.

  18. Welke wetten zijn van toepassing

   Op deze polis is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van hetgeen beschreven in artikel l. Indien er
   een geschil ontstaat inzake de beschermde cel constructie van Atlas dan is Maltees recht van toepassing.